Politiikka on tahdon asia

Politiikka on tahdon asia

Äänellä on väliä – ja sydämellä


Näissä kuntavaaleissa ratkaistaan, mitä ja miten hyvinvointiyhteiskunnallemme ja sen palveluille käy kunnissa ja alueilla ankaran koronakauden jälkeen vuosina 2021-2025.


Puolueiden ja ehdokkaiden välillä on eroja. Äänestäjän kannattaa ottaa niistä selvää, kuunnella omaa järkeään ja sydäntään ja antaa vasta sitten ääni parhaalle ehdokkaalle.


Yhteiskunnallisen ajatteluni ja toimintani arvoytimessä ovat kansanvalta, oikeusvaltio, ihmisten välinen tasa-arvo, laadukkaat julkiset peruspalvelut sekä vastuu luonnonympäristöstä. Minun sydämeni on vasemmalla puolella!Oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille


Ikäihmiset eivät ole pelkkä yhteiskunnan menoerä niinkuin kuulee silloin tällöin väitettävän. He ovat vuosikymmenten ajan työllään ja toiminnallaan rakentaneet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. He ovat edelleenkin kykyjensä ja kuntonsa mukaan aktiivisia ihmisiä ja kuntalaisia. He harrastavat yhdessä ja yksin, he ovat mukana pyörittämässä järjestöjä, seuroja ja yhdistyksiä, he auttavat lastensa perheitä arjessa, he maksavat veroja sekä ostavat tuotteita ja käyttävät palveluja kuten muutkin kansalaiset. Heillä on elämänkokemusta, josta lastenlapset voivat ammentaa viisautta. Onko sille kysyntää ja mahdollisuutta nyky-yhteiskunnassa?


Työiässä olevat tuottavat ja uusintavat opinnoissaan, ammateissaan, tehtävissään ja työpaikoillaan sen perustan, jonka varaan yhteiskuntamme juuri nyt rakentuu ja jonka tuottamien resurssien varassa se toimii. Jatkuvasti monimutkaistuva teknologia, globaali kilpailu ja kansainvälinen finanssipääoma asettavat heille ja heidän työlleen alati muuttuvia ja kasvavia osaamisen ja tuottavuuden vaateita. Kvartaalitalous, kiire ja hektisyys, digitalisaatio, uudet ansaintalogiikat, alustatalous, etätyö, pätkä- ja silppuduuni, paikallinen sopiminen ja nollatyösopimukset mediassa toistuvina termeinä kuvaavat heidän työarkeaan. Miten yhdistää tällainen työelämä ja perheellisten ihmisten muu elämä hyvällä tavalla? Ja miten pysyä yleensäkin mukana työelämässä?


Lapsille ja nuorille turvallinen inhimillinen kasvu itsessään sekä kasvu yhteiskunnan aidoksi ja aktiiviseksi jäseneksi ovat tärkeintä.  Ne ovat yhtäaikaisia ja toisistaan erottamattomia prosesseja. Hoiva, kasvatus ja opintie ovat perheiden ja yhteiskunnan tarjoamia välineitä niiden tueksi. Annetaanko ja tarjotaanko jokaiselle lapselle paras kasvun mahdollisuus ja tuki ?Kuntapolitiikalla on väliä


Tärkein kuntapoliittinen tavoitteeni on itsenäinen ja elinvoimainen Muhoksen kunta. Vain siten kaikki muhoslaiset voivat edelleenkin saada kotiseudullaan laadukkaat peruspalvelut ja muut hyvän elämän edellytykset.


Meillä tuskin nyt olisi Oulun seudun parasta kouluverkkoa, erinomaisesti toimivaa terveyskeskusta tai hienoa Tähtiareenaa, jos olisimme 10 vuotta sitten päättäneet liittyä osaksi suur-Oulua!


Muhoksen kunnalla on tuore ja laadukas vanhuspoliitinen ohjelma. Se sisältää perustellusti ja monipuolisesti ikäihmisille kohdennettuja suunnitelmia ja toimenpiteitä. Yksi mielenkiintoinen ajatus on senioritalo. Se tarjoaisi ikäihmisille uuden vaihtoehdon kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin.


Muhokselle perustetaan vuosittain useita kymmeniä yrityksiä, 46 kpl viime vuonnakin. Työtilaisuuksien ja työpaikkojen kannalta ongelmana on, että ne ovat mikroyrityksiä sekä se, että niitä myös lopetetaan runsaasti, 18 kpl viime vuonnakin. Vahvuutena Muhoksella jo vanhastaan ovat valtakunnallisten ja alueellisten opetus- ja kasvatusalan toimijoiden - OSAOn, Luovin ja Nuorten Ystävien - yksiköt. Ne tuovat ja ylläpitävät vakautta työllisyyteen yli suhdanteiden.


Muhoksella on voimassa vuonna 2019 hyväksytty 8-kohtainen kattava elinvoimaohjelma. Se on elinkeinotiimin, elinvoimakoordinaattorin toimen, Oulun seudun uusyrityskeskuksen ja kehittämisyhtiö Humanpoliksen ohella merkittävä työkalu kunnan elinvoiman lisäämiseksi. Sen tavoitteissa ja toimenpiteissä - esim. kunnan ja paikallisten yritysten yhteistyö ja yhteinen Kumma-työtila, koulujen yrittäjyyskurssit ja –kilpailut, muhoskuitu sekä kunnan brändiuudistus -  on mielestäni päästy hyvin liikkeelle. Tätä työtä tulee voimaperäisesti jatkaa tulevalla valtuustokaudella.


Konkreettisia keinoja kunnan veto- ja pitovoimalle työpaikkojen ohella ovat kunnan asuntopolitiikan määrittely ja tehostaminen ja sitä myötä lupaus merkittävistä parannuksista tänne muuttavien ja täällä jo asuvien ihmisten ja perheiden asumisolosuhteisiin, riittävä ja houkutteleva kaavoitus ja tonttivaranto niin asukkaille kuin yrityksille, sekä valtatie 22:n ja rautatien turvallisuuden ja lähiliikenteen parantaminen. Muhoksen kunta on osallisena uudessa MAL-sopimuksessa, joka luo seudulliset puitteet näille asioille eteenpäin vuosiksi 2020-2030. Kaikki nämä vaativat kunnalta aktiivisia toimia sekä asioiden jatkuvaa huolenpitoa ja edistämistä.


Tuleva sote-ratkaisu hyvinvointialueineen (maakunnat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuussa, aiemmin kunnat) mullistaa kuntien toiminnan näillä näkymin vuodesta 2023 lähtien. Toisaalta se vaatii kuntia uudistumaan sekä kohdistamaan tavoitteensa ja resurssinsa päivitettävän kuntastrategian mukaisesti kunnille jäljellejääviin toimialoihin ja palveluihin. On syytä huomata, että asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluvat niihin soten jälkeenkin. Mielestäni Muhos kykenee selviämään tästä murrosvaiheesta. Edellytyksenä kuitenkin on kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja kunnan henkilöstön aito osallistuminen ja sitoutuminen sen valmisteluun ja toteuttamiseen.
Muhoksella on perinteisesti harrastettu ja ylläpidetty monipuolista ja vahvaa omaehtoista henkistä ja fyysistä kulttuuria. Kunta on tukenut sitä ja panostanut sen edellytyksiin merkittävästi viime vuosina, mm. kulttuurituottajan toimeen, tuoreeseen kunnan kulttuuriohjelmaan sekä fyysiseen infraan kuten Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, Tähtiareena, Ponkilan urheilualue, jäähalli,  uimahalli sekä kuntoilureitit ja ladut. Näin tulee olla kuntatalouden sallimissa puitteissa jatkossakin. Suunnitelmia myös on!


Oulujoen vesistö eläväksi-teema ja sen hankeprosessit (mm. OUMO ja Arvovesi) ovat vuoden sisällä saaneet aivan uutta kuntalaisvaikuttamisen pontta ruohonjuuritasolta lähtien Muhoksellakin. Tämän tule näkyä uudella tavalla myös kunnan virallisessa osallistumisessa, kannanotoissa ja panostuksissa näihin hankkeisiin. Kuntalaisten kannattaakin seurata mediasta sekä yhdistysten ja kunnan sivuilta tämän laajan asiakokonaisuuden etenemistä. Ja myös itse lähteä mukaan vaikuttamaan esim. Pelastetaan vaelluskalat ry:n kautta!


Muhoksen kouluverkosta on jappastu viimeiset 16 vuotta 8 eri selvityksen ryydittämänä. Olen tutustunut näihin selvityksiin sekä seurannut  niiden käsittelyä ja päätöksentekoa tuon ajan. Päätökset ovat olleet poukkoilevia eikä punaista lankaa löydy. Silti meillä vielä on Oulun seudun paras kouluverkko. Nyt pitäisi mielestäni ottaa aikalisä ja rauhoittaa koulutilanne 3-4 vuodeksi valtuuston selkeällä päätöksellä. En näe eväitä enkä kestäviä järkiperusteita jatkaa muulla tavalla eteenpäin nykyisestä epämääräisestä tilanteesta, johon olemme ajautuneet Kouluverkkoselvitys 2020:n, viime kesän valtuustopäätöksen (Kv 29.6.2020, §25) sekä tuoreen virkamiestyöryhmän raportin 2021 jälkeen. Tänä aikana kunnan tulee tehostaa panostamistaan muihin elinvoimatekijöihin ja minimoida kouluinvestoinnit. Sitten katsotaan tilanne uudestaan pätevällä tavalla, tehdään tietoinen ja pitävä linjapäätös tulevaisuuden kouluistamme, laaditaan niille investointiohjelma sekä luodaan tarpeelliset opetuksen ja oppimisen järjestelyt ja niiden tukijärjestelyt. Elinvoimaisen Muhoksen koulu- ja kasvatuspalvelut ansaitsevat arvonsa mukaisen käsittelyn ja huolenpidon. Muhoksen kouluverkko on valttikortti, josta todella kannattaa pitää kiinni!


Muhoksen kunnan henkilöstön määrä supistui viime vuoden aikana 62 henkilöllä 801:stä 739:een. Se on merkittävä määrä (7.7 %), se koski kaikkia palveluja ja sille on useita syitä. Eläkkeelle jääneitä oli 21 henkilöä. Sote tulee supistamaan henkilöstöämme vielä noin kolmasosan siirtämällä heidät hyvinvointialueiden palvelukseen. Uuden henkilöstöpäällikön viran ja sen täytön vuonna 2020 myötä Muhoksen kunnassa on voimallisesti käynnistetty henkilöstön kehittämisohjelma sekä luotu perustaa järkevälle henkilöstohallinnolle. Erityinen tarve sille on kunnan talous- ja palkkahallinnossa Monetra in-house ulkoistuksen jälkeen. Tulevaisuudessa kunnan palvelutuotannon yhtenä riskinä on ammattitaitoisten ja motivoituneiden työntekijöiden riittävyys ja rekrytointi. Kunnan henkilöstö ja –asiat ansaitsevat tulevien päättäjien kaiken huomion ja tuen, sillä muuten ei voisi olla elinvoimaista Muhostakaan!


Selvää kuitenkin on, että ilman kestävää kuntataloutta ei edellä mainittuja eikä muitakaan kunnan toimintoja ja palveluja voidaan rakentaa, ylläpitää ja kehittää. Muhoksen lainakanta/asukas vuoden 2020 lopussa oli 5.757 €, ja vastaavasti vuoden 2016 lopussa 4.596 €. Kuluneella valtuustokaudella laina siis näin ilmaistuna kasvoi yli 25%. Näin ei voida enää jatkaa!Muhoksen kunnan kertynyt tase on ollut ylijäämäinen koko kuluvan valtuustokauden tähän saakka: v.2016 3,912 M€, v.2017 4,601 M€, v.2018 3,236 M€ ja v.2019 1,311 M€. Se suli vuonna 2020 alijäämäiseksi ollen nyt -2,054 M€. Tämä tarkoittaa vaatimusta kunnan uuden talouden tasapainottamisohjelman pikaiseksi laatimiseksi seuraaviksi neljäksi vuodeksi sekä kunnan voimassaolevien taloussuunnitelman 2022-2023 ja investointiohjelman 2021-2024 kriittistä uudelleentarkastelua. Pidän tätä huhtikuu-toukokuussa 2021 kunnan korjatun tilinpäätöksen 2020 antamaa uutta tilannekuvaa erittäin merkityksellisenä Muhoksen kuntatalouden tulevaisuuden näkymän muutoksena.


Kuluvalle vuodelle 2021 ennustetaan ja jo havaitaankin maailmantaloudessa ja Suomenkin kansantaloudessa koronanjälkeistä massiivisiin julkisiin elvytyspanoksiin perustuvaa ripeän talouskasvun käynnistymistä. Tämä ehkä näennäinen ristiriita kuntatalouden ja sitä laajempien talouksien välillä avaa haastavan näkymän Muhoksen kuntapolitiikkaan valtuustokaudelle 2021-2025.Omat painopisteeni


Sikäli kuin äänestäjät sen suovat, aion Muhoksen tulevassa kuntapolitiikassa erityisesti panostaa ja keskittyä ikäihmisten asioihin, kouluasioihin ja ympäristöasioihin kuntatalouden ohella. Hyvän perustan tälle tarjoavat toimintani Muhoksen tarkastuslautakunnassa, Muhoksen Eläkeläiset ry:n puheenjohtajana sekä Pelastetaan vaelluskalat ry:n varapuheenjohtajana.


Annetulla äänellä on väliä!