Omaishoidon tuki riittävänä talousarvioon

Omaishoidon tuki riittävänä talousarvioon

Omaishoidon tuen määrä on oltava riittävänä talousarviossa. Näin kaikki omaishoidon tuen kriteerit täyttävät myös saavat sitä. Lisäksi, jos tuen määrä ylittää talousarviossa olevan määrän, sosiaali- ja terveyslautakunnan on esitettävä kunnanhallitukselle ja –valtuustolle määrärahan lisäystä.

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota. Omaishoidon tuki maksetaan talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville.

Omaishoitolain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Omaishoidon tukeen kuuluu hoitopalkkio omaishoitajalle, palvelut hoidettavalle, vapaapäivät omaishoitajalle sekä muut omaishoitoa tukevat palvelut. Valtion budjetissa ensi vuodesta alkaen on omaishoidon tukipalvelujen parantamiseen kohdennettu pysyvä 10 miljoonan  euron lisäys vuositasolla.

Omaisensa auttaminen on suomalaisille tuttua toimintaa, sillä omaistaan auttaa yli miljoona suomalaista. Heistä pääasiallisia auttajia on n. 300 000. Omaishoidon tuen piirissä oli vuonna 2011 noin 37 500 omaishoitotilannetta.

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen. Mikäli kunta ei ole varannut riittävän suurta määrärahaa budjettiinsa, niin uusia päätöksiä omaishoidon tuesta ei rahan loputtua tehdä sen vuoden aikana. Tämä on tilanne monessa kunnassa, joten on huolehdittava että määrärahaa on tarpeeksi. Joissakin kunnissa on tehty päätös, että kaikki ne jotka täyttävät omaishoidon tuen kriteerit myös saavat sen.

Yhden henkilön hoito maksaa laitoksessa noin 70 000 euroa, tehostetussa palveluasumisessa noin 42 000 euroa ja palveluin tuetussa omaishoidossa noin 13 000 euroa. Näin ollen omaishoito on edullista kunnille.

Koska tällä hetkellä omaishoidon tuen järjestäminen on kunnan vastuulla, tulee kunnan päättäjien olla tietoisia omaishoitajien asemasta omassa kunnassaan.

Seppo Suikkanen, Tuomo Suikkanen ja Ari Kankaanpää